Wednesday, July 29, 2009

Mogu-Takahashi, Tokyo


messy, originally uploaded by mogu..